Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n säännöt

I NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

§ 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry ja kotipaikka Lahden kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lahti lähiympäristöineen.

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

II TARKOITUS JA TOIMINTA

§ 2 Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • Koota yhteen alueella asuva YK:n rauhanturvaamistehtävässä, valtioneuvoston hyväksymässä kriisinhallintatehtävässä tai muussa vastaavassa tehtävässä ollut henkilöstö toveruuden sekä kansainvälistä rauhaa ja maanpuolustusta kohtaan tunnetun mielenkiinnon merkeissä.

 • Työskennellä YK:n rauhanturvatoiminnan ja kriisinhallinnan tunnetuksi tekemiseksi ja suuremman ymmärryksen aikaansaamiseksi tälle työlle sekä työskennellä sotilaallisen rauhanturvaamistehtävän suuremman ammatillisen arvostuksen hyväksi.

 • Valvoa jäsenistönsä sosiaalisia etuja ja toimia tässä mielessä yhteyden pitäjänä ensimmäisessä kohdassa mainittuihin henkilöihin ja ryhmiin.

 • Toimia yhdistyksen piiriin kuuluvien perinteiden ja yhteisten muistojen vaalijana.

 • Tukea taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita jäseniään ja rauhanturvaveteraaneja.

§ 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Toimittaa ja julkaisee painotuotteita sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.

 • Kerää yhdistystä koskevaa perinneaineistoa.

 • Järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja muita tilaisuuksia.

 • Osallistuu talkootoimintaan.

 • Perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoitusperiä varten rahastoja.

 • Harjoittaa toimintansa tukemiseksi kustannustoimintaa, toimeenpanee arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia.

 • Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

III JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

§ 4 Yhdistyksessä on:

 • varsinaisia jäseniä

 • kannattavia jäseniä

 • kunniajäseniä

Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen YK:n rauhanturvatehtävässä tai kriisinhallintatehtävässä palvellut tai palveleva Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa.

Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen maksun suorittaneen yksityisen henkilön, oikeustoimikelpoisen yhteisön tai säätiön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esittämä ja vuosikokouksen hyväksymä henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla ja kannattavilla jäsenillä.

§ 5 Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, esittää sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä ja päämääriä, toimii hyvien tapojen vastaisesti tai jättää maksamatta jäsenmaksunsa. Erottamispäätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan.

IV YHDISTYKSEN HALLINTO

§ 6 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.

Kevätkokous on pidettävä helmi- maaliskuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous itse tai hallitus niin päättää, tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen koollekutsumista käsittelemään erikseen mainittua asiaa. Kokous on kutsuttava koolle pidettäväksi kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Kevätkokouksessa päätettävät asiat:

 1. Toimintakertomus

 2. Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätös

 3. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 4. Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen

 5. Valitaan vuoden rauhanturvaaja

 6. Muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Syyskokouksessa päätettävät asiat:

 1. Toimintasuunnitelma

 2. Jäsenmaksujen suuruuden määrittäminen ja talousarvion vahvistaminen

 3. Hallituksen puheenjohtajan vaali

 4. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä varajäsenten vaali

 5. Kahden (2) tilintarkastajan ja kahden (2) varatilintarkastajan vaali

 6. Tarvittavien toimikuntien ja toimihenkilöiden valinta

 7. Muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi pyytämällä tätä kirjallisesti hallitukselta tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen käsiteltäväksi syyskuun loppuun mennessä.

§ 7 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kutsuu kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

§ 8 Hallituksen kokoonpano ja järjestäytyminen

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kahdeksan (8) varajäsentä. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus nimeää jäsenilleen henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan, Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n valtuuskunnan jäsenen ja muut tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt.

Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan samoin kuin varajäsenet. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että heistä vuosittain on neljä erovuorossa. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

§ 9 Hallituksen päätösvaltaisuus ja kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä (4) varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

§ 10 Hallituksen tehtävänä on:

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

 • Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

 • Toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset.

 • Vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.

 • Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa.

 • Laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.

 • Laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

 • Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

§ 11 Johtosääntö

Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä toimikuntien ja niiden johtajien tehtävät määritellään hallituksen vahvistamassa johtosäännössä.

§ 12 Äänestykset ja vaalit

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

V TILIT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN

§ 13 Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on hallituksen jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta ja ne on palautettava hallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta.

§ 14               Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi

yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden hallituksen ulkopuolelta valitulle sihteerille ja taloudenhoitajalle yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntöjen muuttaminen tapahtuu hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esityksestä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

16 § Muuten yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

AJANKOHTAISTA

Ke 4.8. Hiljainen iltapäivä, Kilpiäinen
(Seuraa nettisivuja mahdollisten tarkennusten tai muutosten varalta.)

- Mene kalenteriin suoraan tästä

HALLITUS KOKOONTUU

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 23.8. klo 17.00 Sotaveteraanipiirin yhteismajalla Kilpiäisissä.

HAIKEET KOPSUT

Kuorokillit on tehnyt uuden aluevaltauksen. Kuoromme esiintyy yhdessä teatteriryhmän HAIKEAT KOPSUT kanssa. Katso upean esityksen tiedot tästä.

RAUHANTURVAAMISEN JA VETERAANITYÖN PERINNEKESKUS

Lue perinnekeskuksesta tästä.

Kuvia tiedotustilaisuudesta ja keskuksen tiloista voit katsella tästä.

Nettisivut löytyvät tästä.

Lue opaskoulutuksesta tästä.

VETERAANIKUMMITOIMINTA

Tule mukaan Veteraanikummitoimintaan. 

Lisää tietoa löydät täältä:

https://veteraanikummi.fi/ 

https://WWE.facebook.com/veteraanikummi

FAITTERI SUURELLA SYDÄMELLÄ

Yhdistyksen ensimmäiset 50 vuotta ovat nyt kirjan kansissa. Kysy tuotetta ensin Taistolta. On halvempi. 

Kirjan kanteen voit tutustua  tästä.

MIESKAVERITOIMINTA!

Jukka Heiskanen on aloittamassa yhdistyksemme kautta ns. mieskaveritoimintaa. 

Lue Jukan ajatuksista täältä.

RAUHANTURVARISTEILY 2020

Lue lyhentämätön Akin kirjoittama kertomus risteilystä  tästä.

ANNA PALAUTETTA

LIITY JÄSENEKSI

Jätä vain tietosi tähän, ja me hoidamme loput.